เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข

ความจริง ต้องเป็นคนดี ที่ รู้จักรักษาสิทธิ , ไม่ยอมให้คนเอาเปรียบ , ไม่เอาเปรียบใคร, รู้ว่าตนเองมีคุณค่า, ปฏิเสธเป็น ฯลฯ


1. เลิกกลัวการถูกเกลียด

2. กำหนดคนที่เราควรตัดออกจากชีวิต

3. เลือกงานให้เหมาะกับตัวเอง

4. เลิกคิดว่าใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวไม่ได้

5. เลิกเสียสละมากเกินไป

6. เลิกเอาใจทุกคน

7. ปฏิเสธคนให้เป็น

8. เลิกเก็บ แล้วรู้จักพูดออกไปบ้าง

9. ไม่จำเป็นต้องทำตามคนอื่น

10. คิดให้ต่างจากคนอื่น

11. ไม่จำเป็นต้องบังคับให้คนอื่นคิดเหมือนเรา

12. อย่าด้อยค่าตนเอง

13. เลิกเปรียบเทียบเรากับคนอื่น

14. อย่ายอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ลงมือทำ

15. ไม่ต้องพยายามทำให้ใครมายอมรับ

16. เลิกยื้อความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้


0
236