ผู้ประกันตน ม.33 เสียชีวิต รับสิทธิประโยชน์เท่าไหร่

ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันเข้าทำงาน และทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

เงินค่าทำศพ

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพคือ บุคคลที่ผู้ประกันตนทำหนังสือระบุไว้ แต่หากผู้ประกันตนจะไม่ได้ระบุไว้ จะดำเนินการจ่ายให้กับผู้ที่จัดการศพจริง โดยต้องมีเอกสารระบุจากสถานที่จัดการศพ ทั้งนี้ ต้องได้จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 1 ใน 6 เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิต

เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต

เงินส่วนนี้จะได้รับจากนายจ้างเพิ่มเติม โดยสิทธิ์นี้จะเป็นสิทธิ์สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 จะได้รับสิทธิเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนถึงแก่ความตาย และมีเงื่อนไข โดยจะจ่ายให้ทายาทผู้มีสิทธิ ดังนี้

  • จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 120 เดือน จะได้รับเงินสงเคราะห์ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เฉลี่ย 4 เดือน
  • จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป จะได้รับในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 12 เดือนขึ้นไป

เช่น ผู้ประกันตนมาตรา 33 มีเงินเดือน 20,000 บาท จ่ายเงินสมทบให้ประกันสังคมแล้ว 120 เดือน ภายหลังเสียชีวิต ผู้ที่มีสิทธิรับสิทธิ จะได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาท ส่วนเงินสงเคราะห์ได้รับในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง 20,000 บาท สะสมนาน 12 เดือน (20,000 บาท x 50% x 12 เดือน) เป็นเงิน 120,000 บาท รวมได้เงินจากประกันสังคม 170,000 บาท

เงินชราภาพ

เงินชราภาพประกันสังคม แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ เงินบำเหน็จชราภาพ กับเงินบำนาญชราภาพ โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 เท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์ และจะได้รับสิทธิต่อเมื่อตรงตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ประกอบด้วย 1.อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง 2.เป็นผู้ทุพพลภาพ 3.เสียชีวิต มีหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ดังนี้

– บำเหน็จชราภาพ

กรณีผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะในส่วนของผู้ประกันตนจ่ายให้กับประกันสังคม

กรณีผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 180 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายให้กับประกันสังคม รวมกับส่วนของนายจ้างจ่ายสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทน ตามยอดเงินชราภาพ

– บำนาญชราภาพ (เงินที่ทยอยจ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีวิต)

กรณีผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือน 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย กรณีผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบจ่ายเงินสมทบมากกว่า 180 เดือน รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนเพิ่ม 1.5% จากอัตรา 20% ในทุก 12 เดือน

0
163